De loodgieter in NL

Iedereen zal in de loop van de tijd een goede loodgieter Amsterdam nodig hebben. Als je maar denkt en weet dat je leidingen die lopen in en rond je huis niet voor eeuwig bestand zijn tegen de tand van tijd. Vroeg of laat zal je merken dat er lekkages beginnen of buizen beginnen te springen of je cv ketel het niet meer doet of wat dacht  je van een verstopte riolering. Ja, voor al deze gevallen heb je dan wel degelijk een goede loodgieter nodig. Want een loodgieter repareert snel  de opgetreden lekkages, sluit leidingen en kranen aan en plaatst en onderhoudt de cv.  En niet vergeten de loodgieter plaatst en monteert goten, riolering en nog veel meer.

Bij elke verbouwing die je pleegt in je woning of kantoor zal je een loodgieter nodig hebben om eventueel buizen en rioleringen, sanitaire installaties te verwijderen of om te leiden of om  nieuwe te plaatsen.  Alles dat te maken heeft met water, gas en afvoerbuizen zal een professionele loodgieter nodig hebben. Jij als leek zal niet in staat zijn deze constructies aan te leggen, tenzij je een klein beetje technisch bent aangelegd, zal het verwisselen van een lekkende kraan bijvoorbeeld, geen probleem moeten zijn. Maar denk erom als je het niet kan, kan je bij elke goede loodgieter of bedrijf van loodgieters een vrijblijvende offerte aanvragen.

Wat kan je verwachten?

Na verloop van tijd kan je in je woning last krijgen van verschillende lekkages. Vooral wanner je nooit eerder de leidingen en installaties heb laten controleren. Dat betekent, dat wanneer je uiteindelijk last krijgt van die hinderlijke lekkages dat je dan een loodgieter nodig hebt.  Denk maar aan lekkages aan je dak, of een lekkende CV-ketel, douch, toilet of wasbak. Jij kunt het in je eentje niet klaren. Dat betekent dan dat je een loodgieter nodig hebt. Omdat loodgieters nou eenmaal de experts zijn bij het opheffen van deze problemen.

Modernisering

Met de komst van modernisering ook op het gebied van het loodgieterswerk zal ook de loodgieter mee moeten veranderen met de ontwikkelingen. Heel wat installaties in huis zijn veelal vaak gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Dat wil zeggen dat de moderne loodgieter zich ook laat omscholen en bijscholen om ook op deze apparaten te kunnen werken. Er wordt in deze branche dus ook gewerkt met de opkomende moderne technologie.

De voordelen

Het werken met een goede loodgieter Utrecht heeft dus zo heel veel voordelen. De loodgieter is vaak snel instaat uw probleem op te lossen. U hoeft geen dagen te wachten.  Ze adviseren u om de juiste beslissingen te nemen bij het aanschaffen van bepaalde materialen. Als je goede afspraken maakt zijn ze 1X24 uur beschikbaar voor heel erg dringende problemen. Ze staan garant voor hun geleverd werk. En ze komen regelmatig langs om de installaties te inspecteren. Dus zoals je ziet zijn er genoeg redenen om met een goede loodgieter in zee te gaan. Je kan altijd een beroep op ze doen.  En natuurlijk je wordt niet onnodig in de kosten gejaagd, alles wordt van te voren uitgerekend

De loodgieter als uw redder in nood

U kent het wel: Je komt thuis en water staat of loopt ergens waar het zeker niet hoort!! Een loodgieter Den Haag bellen is een oplossing! Drama alom en ieder weet wel dat je dan eerst de hoofdkraam moet dichtdraaien om er in ieder geval voor te zorgen dat er niet nog meer water komt. Of u ruikt een gaslucht in huis maar kunt het niet thuisbrengen maar weet wel dat het er niet hoort te zijn. In het beste geval heeft iemand vergeten een gaspit dicht te draaien maar meestal is het ernstiger. De ramen open en luchten is dan het eerste om te doen en vooral zorgen dat er niemand in huis is. Daarna komt de vraag: Waar komt het vandaan? Om dat te onderzoeken en te vinden hebt u een loodgieter nodig. Tenminste als de lekkage in uw huis zelf is want als het een groter probleem is dan zal de gemeente en de toeleverancier in actie moeten komen. Maar laten we het bij uw huis houden. Een water- of gaslekkage is meestal lastig te vinden en je moet soms ook nog gebruik maken van speciale apparatuur om het te vinden.

Maatwerk van de loodgieter

De loodgieter zal u de helpende hand kunnen bieden. Bij standaard gebouwde huizen zal iedere loodgieter wel hulp kunnen bieden maar bij wat oudere huizen waar vaak veel aan en bijgebouwd is wil het nog wel eens complex zijn. Als u altijd van dezelfde loodgietersdiensten gebruik hebt gemaakt dan is er een goede kans dat die loodgieter de situatie kent en sneller op zoek kan gaan naar het probleem. Voor velen is dat een reden om altijd van dezelfde vakman zijn diensten gebruik te maken. Het betekent uiteraard niet dat een andere loodgieter het probleem niet zou kunnen vinden want het blijft een vakman die weet waar hij mee bezig is.

Dit is misschien wel de beste reden om gebruik te maken van de diensten van dezelfde loodgieter of in ieder geval hetzelfde bedrijf. Of misschien is het een reden om bij aanleg van leidingen wat foto’s te maken en die ergens te bewaren zodat u dat later nog kunt gebruiken om leidingen te traceren. Hoe vaak hebt u niet met een boormachine in de aanslag gestaan en zich afgevraagd of er een leiding loopt van elektra, water of gas? Het is bizar om tijdens het boren ineens water uit het gat te zien komen of gas te ruiken. Of in het ergste geval een schok van 220V te krijgen omdat je in een leiding zit. Voorkomen is beter dan de loodgieter Rotterdam moeten bellen!

Postmodernisme

Postmodernisme valt alleen te begrijpen als je het modernisme begrijpt. Daarom kijken we daar eerst naar.

Maakbaar en objectief
Het modernisme is een levenshouding, een manier van denken, waarin alles draait om het bepalen van de waarheid. De veronderstelling is dat de waarheid overal, altijd en voor iedereen hetzelfde is: de waarheid is objectief. De ratio, logisch nadenken, staat centraal in het modernisme.

Het modernisme ziet de wereld als een beredeneerbaar en logisch geheel: de wereld is maakbaar en beheersbaar. Daarbij komt dat alles wat niet beredeneerbaar is, wordt gewantrouwd. Wat je niet kunt verklaren, bestaat niet; God en geloof zijn in dat kader vaak weggeredeneerd.

Kritische reactie
Het postmodernisme is een kritische reactie op het modernisme. Het postmodernisme stelt dat wij niet objectief, maar subjectief naar de waarheid kijken: onze omstandigheden bepalen in sterke mate wat waar lijkt. Binnen het postmodernisme is er minder vertrouwen in onze logica. En het idee dat mensen de waarheid helemaal zouden kunnen grijpen en beheersen heeft afgedaan. Mede daarom is er binnen het postmodernisme meer ruimte voor gevoel, voor persoonlijke verhalen en voor de vraag of iets werkt in de praktijk.

Postmodernisten zijn ook wat cynisch over de maakbaarheid van de wereld, hun motto is ‘geen woorden maar daden’. Het postmodernisme draait niet om het ontkennen van een absolute waarheid (een veelgemaakte fout), maar om het relativeren van het vermogen van mensen om die waarheid te ‘pakken’.

Postmodernisme is in kerkelijke kringen regelmatig afgedaan als een onzinnige, zondige en antichristelijke benadering van het leven en van waarheid. Inmiddels wordt steeds breder duidelijk dat kerken ook kunnen leren van postmoderne inzichten en daardoor soms ook méér recht kunnen doen aan het evangelie. De bekende Britse Nieuwtestamenticus N.T. Wright zegt daarover:

“My judgement, therefore, is that the present cultural crisis in the Western world is not to be wished away as a silly and transient phenomenon. Postmodernity may often be expressed in silly and ephemeral ways, but the basic critique of modernist arrogance, including Christian modernist arrogance, is right on target.”

Wantrouwen van instituten
De vroege wortels van het postmodernisme liggen rond 1850, toch heeft het postmodernisme zich pas na 1960 echt ontwikkeld. Eén van de oorzaken is dat onze samenleving steeds diverser wordt. Via TV en internet horen we steeds meer meningen, steeds vaker ontmoeten we op straat mensen met een ander geloof, steeds meer wordt duidelijk dat ieder zijn eigen overtuiging heeft. Het postmodernisme kun je zien als een reactie op al deze diversiteit en al deze meningen: de waarheid is blijkbaar niet zo objectief en helder als we altijd dachten.

Ook de mislukking van ‘de grote ideologieën’ wordt gezien als oorzaak van het postmodernisme. Het communisme bleek een fiasco, het naziregime was een drama en ook het christendom heeft fouten gemaakt (kruistochten, slavenhandel, kindermisbruik). Deze mislukkingen maken duidelijk dat het knap lastig is om een perfecte wereld te scheppen, ook als je denkt dat je de ideale overtuiging hebt.

De mislukking van deze ideologieën draagt bij aan het wantrouwen tegenover instituten en tegenover ‘grote oplossingen’. De waarneming van postmodernisten is dat mensen die zeggen de waarheid te kennen en de wereld willen verbeteren, dat die mensen dat in de praktijk niet waar kunnen maken.

Meer dan filosofie
Het postmodernisme is inmiddels meer dan een filosofie over waarheid en kennis. Het heeft een vergaande invloed op onze samenleving: op de omgang met macht (van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd), op de omgang met diversiteit (niet streven naar een monocultuur maar diversiteit als waardevol zien), op muziek, kunst, architectuur en op de omgang met waarheid en identiteit (erkennen van beperkingen en contextualiteit). Het voert te ver om alle nuances hier te bespreken. Wel is helder dat het postmodernisme een fundamentele verandering in onze samenleving teweeg brengt. Kerken zullen hier verstandig mee moeten omgaan.

Klik hier om terug te keren naar de homepage.

Postchristendom

We realiseren het ons niet altijd, maar de Nederlandse cultuur is sterk gevormd door het christelijk geloof. Op zondag hoeven veel mensen niet te werken, op onze munt staat de naam van God, kerken staan in het centrum van de steden, de jaartelling begint bij Christus en onze vakanties vallen op christelijke feestdagen. Zelfs in ons volkslied neemt God een prominente plaats in. Het christelijk geloof heeft een enorme invloed op hoe we in Nederland leven.

Establishment
Hoe is het zover gekomen? De bekering van de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw na Christus wordt als een omslagpunt gezien. Vanaf dat moment werd het christelijk geloof in Europa ondersteund door de staat. Tegen het einde van de vierde eeuw was het christendom zelfs staatsgodsdienst: bij je geboorte was je in principe christen. Christenen vormden na verloop van tijd de meerderheid in veel West-Europese landen. De kerken werden rond die tijd onderdeel van het establishment en ze kregen macht. Als gevolg daarvan konden christenen eeuwenlang een stempel drukken op onze samenleving. Kerk en staat raakten innig verstrengeld met elkaar.

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het christelijk geloof vervormd is, zo gebruikte de kerk geweld en was er sprake van machtsmisbruik. De kerk deed in heel wat opzichten geen recht meer aan Jezus of aan de houding van de jonge kerken in het Nieuwe Testament. Mede daardoor zijn christenen in de loop van de geschiedenis betrokken geweest bij zaken die niet zo mooi zijn en tot op de dag van vandaag om gevoeligheid vragen. Denk bijvoorbeeld aan de kruistochten of aan de onderdrukking van andersdenkenden.

Afnemende invloed
De invloed van het christelijk geloof neemt sinds enkele decennia sterk af, een wezenlijke verandering. In 1849 zag 1% van de mensen zichzelf als buitenkerkelijk, in 1958 was dat 24% en in 2004 was dat 64%. Dat betekent dat op dit moment slechts 36% van de Nederlanders zichzelf als kerkelijk ziet. Het aantal mensen dat de kerk bezoekt is echter nog veel lager.

Er ontstaat een nieuwe context. Die context noemt de Britse theoloog Stuart Murray Post-christendom. Die term laat zich niet zomaar naar het Nederlands vertalen. Murray definieert Post-christendom als volgt:

“Post-Christendom is the culture that emerges as the Christian faith loses coherence within a society that has been definitively shaped by the Christian story and as the institutions that have been developed to express Christian convictions decline in influence.”

Deze nieuwe context vereist een nieuwe houding van christenen en van de kerk. Onderdeel van deze nieuwe houding is volgens Murray het loslaten van de institutionele oriëntatie en het overgaan naar de oriëntatie van een beweging. Daarnaast zou de aandacht binnen de kerken verplaatst moeten worden van het onderhoud van het bestaande naar missie. Murray ziet gemeentestichting als een goede manier om deze missie vorm te geven in een nieuwe context.  In zijn boek ‘Church after Christendom’ werkt hij dit verder uit.

Voor de praktijk van nu
Momenteel onstaat een nieuwe context:

  • Christenen zijn weer een minderheid en hebben minder macht, ze verliezen hun centrale positie en voorrechten.
  • Er zijn minder gedeelde normen en waarden, de cultuur van Nederland komt verder van christenen af te staan.
  • Veel mensen zijn niet bekend met de christelijke verhalen en symbolen. Ze weten niet wat er in een kerk gebeurt.
  • Mensen hebben minder vooroordelen over geloven, er is een nieuwe nieuwsgierigheid naar wat het geloof inhoudt.
  • Het is niet meer vanzelfsprekend om christen te zijn, je bent het niet meer ‘automatisch’. Minder naamchristenen.

Deze veranderingen vragen om een nieuwe houding, een nieuwe aanpak. Soms ook heel concreet. Met de kruistochten in het achterhoofd en zoveel moslims om ons heen getuigt het van weinig gevoeligheid om evangelisatiecampagnes ‘crusades’ te noem of om liederen te zingen als ‘Maak ons een leger, o Heer’ (Opwekking 376).

We moeten ons realiseren dat veel gewoontes, overtuigingen en verhalen die christenen vanzelfsprekend vinden, opnieuw moeten worden uitgelegd of moeten worden aangepast.

Klik hier om terug te keren naar de homepage.

Brian McLaren op 7 mei in Nederland

Op zaterdag 7 mei spreekt Brian McLaren op een symposium in Diemen. Time magazine noemde hem als een van de meest invloedrijke christelijke leiders.

Veel christenen ervaren dat we leven in een tijd van ongekende veranderingen. Als geen ander weet Brian McLaren te raken aan vragen rond hemel en hel, de rode draad van de Bijbel, postmodernisme, seksualiteit en andere onderwerpen. De vraag die Mclaren zichzelf al jaren stelt is: “Hoe kunnen we komen tot een nieuw verstaan van het christelijk geloof?” McLaren komt uit de Verenigde Staten. Hij is een bekend vernieuwer van het christelijk geloof, schreef vele boeken en gaf tot 2006 leiding aan een innovatieve kerk waar veel onkerkelijken komen.

Foundation University organiseert dit symposium van 13.00 tot 17.00 uur in de JCF Church in Diemen, bij Amsterdam, Verrijn Stuartweg 31. Het symposium bestaat uit twee lezingen en biedt ruimte voor interactie.

De voertaal is Engels en de kosten bedragen € 10 per persoon. Meer informatie is te vinden via de website van Foundation University. Aanmelden kan via email.

Klik hier om terug te keren naar de homepage.